Czeski Slovenski Niemiecki Polski
Ilość przedmiotów: 0 0,00 zł

Warunki biznesowe

1. PRZEPISY WSTĘPNE


1.1 Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) KLEMART TRADING sro, z siedzibą pod adresem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praga 4, numer identyfikacyjny: 07083939, zarejestrowane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (zwany dalej „Sprzedawcą”), zgodnie z przepisami sekcji 1751 (1) ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”) wzajemne prawa i obowiązki stron (zwane dalej „Umową zakupu”) zawartą między Sprzedawcą a inną osobą fizyczną lub prawną („Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy.
Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.contraband.zone, za pośrednictwem strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem sklepu internetowego”).


1.2 Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki są napisane w języku czeskim. Umowę zakupu można zawrzeć w języku czeskim.


1.3 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.


2. KONTO UŻYTKOWNIKA


2.1 Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika”).


2.2 Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych wprowadzonych na koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.


2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku przez Kupującego.


2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie.


2.5 Sprzedawca może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie używał swojego konta użytkownika przez ponad 2 lata lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunków).


2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.


3. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU


3.1 Cała prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny; Umowa zakupu opiera się zatem na potwierdzeniu przez sprzedającego pocztą elektroniczną na temat: POTWIERDZENIE UMOWY ZAKUPU.


3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów pozostają ważne, o ile są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza zdolności sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.


3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.


3.4 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera informacje o:


3.4.1 zamówione towary (zamówione towary są „wkładane” przez kupującego do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu),


3.4.2 Sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informacje o wymaganej metodzie dostawy zamówionych towarów i


3.4.3 informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie „Zamówieniem”).


3.5 Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone do zamówienia przez kupującego, również w odniesieniu do zdolności kupującego do wykrywania i korygowania błędów pojawiających się podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając „ZGADZAM SIĘ NA WARUNKI ZAMÓWIENIA”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).

3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) sprzedawca ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. Pisemnie lub telefonicznie).


3.7 Stosunek umowny między Sprzedawcą a Kupującym powstaje w momencie dostarczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez Sprzedawcę do Kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.


3.8 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty telefonu) ponosi Kupujący, których koszty nie odbiegają od stawki standardowej.


3.9 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy zakupu, na podstawie umowy z Kupującym w przypadkach, gdy towary nie są już produkowane lub dostarczane lub cena dostawcy towarów uległa znacznej zmianie.


3.10 Prezenty dostarczane za darmo nie podlegają żadnym prawom konsumenta. Takie towary spełniają warunki Umowy darowizny i wszystkie standardy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Czeskiej.


4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI


4.1 Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna, kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:
płatność przy odbiorze w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
przelewem na rachunek sprzedawcy nr 2201432415/2010 w FIO („rachunek sprzedawcy”);


4.2 Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem, dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.


4.3 Sprzedawca nie wymaga od Kupującego wpłaty depozytu lub innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 Regulaminu dotyczących obowiązku zapłaty z góry ceny zakupu towarów.


4.4 W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest należna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy zakupu.


4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku sprzedawcy.


4.6 Sprzedawca jest uprawniony, szczególnie jeśli Kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 3.6), do żądania zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.


4.7 Wszelkie rabaty od ceny towarów przekazane kupującemu przez sprzedającego nie mogą być łączone.


4.8 Wrażliwe dane wejściowe, które kupujący wprowadza do systemu bankowości internetowej, są chronione przez bramki płatnicze banków i nie docierają do środowiska osób trzecich. Podmioty przetwarzające płatności widzą tylko informacje o transakcjach, które bank przesyła do nich na temat wysłanej transakcji.


4.9 Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego przez Internet; w przypadku awarii technicznej nie później niż 48 godzin.


5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU


5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe między innymi odstąpienie od umowy zakupu na dostawę towarów, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem kupującego lub dla niego samego. , które po jego dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, z umowy kupna-sprzedaży towaru w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie można go zwrócić.


5.2 Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub inne przypadki, w których nie można odstąpić od umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego w terminie czternastu (14) ) dni od otrzymania towaru, a jeśli umowa zakupu obejmuje kilka rodzajów towarów lub dostawę kilku części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy sprzedaży należy przesłać sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Odstąpienie od umowy kupna może zostać przesłane przez kupującego między innymi do pomieszczeń sprzedającego lub adresu e-mail sprzedającego info@contraband.zone.


5.3 W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 Regulaminu, umowa kupna jest anulowana od początku. Towar należy zwrócić Sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy do Sprzedawcy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towarów nie można zwrócić ze względu na swój charakter zwykłą drogą pocztową.

5.4 W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 Regulaminu, Sprzedawca zwróci środki pieniężne otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Kupującego, w gotówce w siedzibie Sprzedającego. przelew bankowy na konto kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnionego przez Kupującego po zwróceniu towaru przez Kupującego lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów na Kupującego. Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci towar.


5.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli towary zwrócone przez Kupującego są uszkodzone, zużyte lub częściowo zużyte, Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie od Kupującego za szkody poniesione przez Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia odszkodowawczego z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.


5.6 W przypadkach, gdy Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w dowolnym momencie, dopóki Kupujący nie zaakceptuje towaru. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem bezgotówkowym na konto wskazane przez Kupującego.


5.7 W przypadku dostarczenia Kupującemu podarunku wraz z towarem, umowa podarunkowa między Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta z warunkiem anulowania, że jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa podarunkowa takiego podarunku przestaje obowiązywać. podarowany prezent.


6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW


6.1 Jeżeli środek transportu jest negocjowany na podstawie specjalnego wniosku kupującego, kupujący ponosi ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.


6.2 Jeżeli zgodnie z Umową zakupu Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru z chwilą dostawy.


6.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towarów. koszty związane z innymi metodami dostawy.


6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, aw przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia paczki, które wskazuje na nieautoryzowane wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.


6.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia odpowiednio. zmienić rodzaj transportu, biorąc pod uwagę objętość, wagę dostawy i bezpieczeństwo transportu. Każda zmiana sposobu transportu na podstawie decyzji Sprzedawcy może wpłynąć na uzgodnioną kwotę opłaty za wysyłkę (fracht) i opakowanie. W takim przypadku kupujący jest informowany telefonicznie.


6.6 Zamówienia, które nie zostaną opłacone lub odebrane w ciągu 14 dni od zamówienia, zostaną automatycznie anulowane. Następnie musisz złożyć nowe zamówienie.


6.7 Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą podlegać specjalnym warunkom dostawy sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez sprzedającego.


7. PRAWA WYKONANIA, GWARANCJA


7.1 Prawa i obowiązki umawiających się stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności przepisami sekcji 1914–1925, sekcji 2099–2117 i sekcji 2161–2174 kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Coll. z późniejszymi zmianami).


7.2 Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że towary nie mają wad po otrzymaniu. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że w momencie otrzymania towaru przez Kupującego:


7.2.1 towary mają właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy towary opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego w odniesieniu do charakteru towarów i realizowanej przez nich reklamy,


7.2.2 towary nadają się do celów określonych przez sprzedawcę lub do których zwykle tego rodzaju towary są używane,


7.2.3 towary odpowiadają jakości lub projektowi uzgodnionemu w uzgodnionej próbce lub modelu, jeżeli jakość lub projekt został ustalony zgodnie z uzgodnioną próbką lub modelem,


7.2.4 towary są odpowiedniej ilości, miary lub wagi, oraz


7.2.5 towary są zgodne z wymogami prawnymi.


7.3 Postanowienia, o których mowa w art. 7 ust. 7, nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie za wadę, w odniesieniu do której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towarów spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towaru.


7.4 Prawa z tytułu wadliwego wykonania przysługują Kupującemu na adres Sprzedawcy, jeżeli możliwa jest akceptacja reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedanych towarów lub ewentualnie w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

7.5 Jeżeli towary nie ulegają zepsuciu lub nie są używane, Sprzedawca odpowiada za wady, które wydają się sprzeczne z umową zakupu po otrzymaniu towaru w okresie gwarancji (rękojmia). Okres gwarancji jest oznaczony na produkcie i jest zmienny. Sprzedawca nie sprzedaje przeterminowanych produktów w swoim sklepie internetowym. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie otrzymania przesyłki od przewoźnika.


7.6 TERMINY REKLAMACJI:


Okres gwarancji na towary nieżywnościowe wynosi 24 miesiące od otrzymania towaru przez klienta. Okres gwarancji na artykuły spożywcze wynosi 8 dni od otrzymania towaru przez klienta. Klient musi zgłosić reklamację wad artykułów spożywczych przeznaczonych do szybkiego spożycia nie później niż następnego dnia po zakupie.
Wady usuwalne
Wady towarów uważa się za usuwalne, których usunięcie nie wpływa na wygląd, funkcjonowanie i jakość towarów.
Wady niemożliwe do usunięcia
Wady żywności, w tym owoce i warzywa, uważa się za nieusuwalne. Okres gwarancji (okres ważności) podany jest dla każdej pozycji w opisie.


7.7 W przypadku reklamacji kupujący skontaktuje się ze sprzedawcą przez e-mail (info@contraband.zone), pod którym pozostawi numer telefonu, pod który zadzwoni sprzedawca, i zorganizuje procedurę reklamacyjną z kupującym.


7.8 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacji sprzedającego.


8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON


8.1 Kupujący nabywa własność towarów, płacąc pełną cenę zakupu towarów.


8.2 W stosunku do Kupującego Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu cywilnego.


8.3 Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna.


8.4 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.


8.5 Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.


8.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne komponenty tworzące interfejs internetowy sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby pozwolić mu lub stronom trzecim na manipulowanie oprogramowaniem lub innymi komponentami tworzącymi interfejs sieciowy sklepu lub niewłaściwe korzystanie z niego.


8,7 Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na działanie interfejsu internetowego sklepu podczas korzystania z interfejsu internetowego sklepu. Interfejs internetowy sklepu może być używany tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza praw innych klientów sprzedawcy i jest zgodny z jego celem.


8.8 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w stronę internetową lub korzystania z witryny internetowej niezgodnie z ich przeznaczeniem.


9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH


9.1 Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Coll., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.


9.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imię i nazwisko, adres domowy, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu (zwane dalej łącznie „danymi osobowymi”).


9.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. Jeśli kupujący nie napisze wiadomości o nie wysyłaniu wiadomości handlowych na adres info@contraband.zone, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu wysyłania informacji i wiadomości handlowych do kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie wykluczałby zawarcie umowy kupna.


9.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do poprawnego (zgodnego z prawdą) przedstawienia swoich danych osobowych podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamawianiu z interfejsu internetowego sklepu.


9.5 Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych Kupującego jako podmiot przetwarzający. Z wyjątkiem osób transportujących towary, Sprzedawca nie przekaże danych osobowych stronom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego.


9.6 Dane osobowe będą przetwarzane w nieskończoność. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.


9.7 Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i że poinformowano go, że jest to dobrowolne ujawnienie danych osobowych.

9.8 Jeżeli Kupujący uważa, że Sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9.5) przetwarza jego dane osobowe, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub przepisami prawa, szczególnie jeśli dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do w celu ich przetwarzania może:

9.8.1. poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienia,

9.8.2 zażądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego rozwiązania problemu.

9.9 Jeśli kupujący poprosi o informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej rekompensaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji zgodnie z poprzednim zdaniem.

10. WYSYŁANIE KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ

10.1 Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy na adres e-mail Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych od Sprzedawcy na adres e-mail Kupującego.

11. DOSTAWA

11.1 O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową zakupu musi być dostarczona drugiej stronie na piśmie, pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym (zgodnie z wyborem nadawcy). Jest dostarczany kupującemu na adres e-mail podany na koncie użytkownika.

11.2 WIADOMOŚĆ JEST DOSTARCZANA:

11.2.1. w przypadku dostawy pocztą elektroniczną w momencie jej otrzymania na serwerze poczty przychodzącej; integralność wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną może być zapewniona przez certyfikat,

11.2.2 W przypadku doręczenia osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, odbierając przesyłkę przez adresata,

11.2.3 w przypadku doręczenia osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, również poprzez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba upoważniona do przejęcia przesyłki) odmówi przyjęcia przesyłki,

11.2.4. w przypadku dostarczenia przez dostawcę usług pocztowych - okres dziesięciu (10) dni od daty zdeponowania przesyłki i prośba do adresata o przyjęcie dostawy przesyłki, jeżeli przesyłka jest zdeponowana u dostawcy usług pocztowych, nawet jeśli

12. INNE PRZEPISY

12.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Obowiązujące ceny są potwierdzane kupującemu w momencie potwierdzenia zamówienia. Jeśli cena jest wyższa niż cena podana w zamówieniu, sprzedawca natychmiast informuje kupującego, który może zaakceptować nową cenę lub odmówić dostawy. Przy zamówieniu telefonicznym kupujący jest zawsze informowany o aktualnej cenie tego zamówienia.

12.2 Zrealizowane transakcje to transakcje zawarte w Republice Czeskiej i jako takie podlegają prawu Republiki Czeskiej. Relacje i ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane preferencyjnie w drodze polubownego rozstrzygnięcia.

12.3 Kupujący jest świadomy, że nie nabywa żadnych praw do używania zarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych, logo firmy lub patentów Sprzedawcy lub innych firm, chyba że w konkretnym przypadku uzgodniono inaczej.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Jeżeli relacja ustanowiona w umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

13.2 Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, postanowienie, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia, zastąpi nieważne postanowienie. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i poprawki do umowy kupna lub warunków wymagają formy pisemnej.

13.3 Umowa kupna, w tym warunki, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

13.4 Regulamin obowiązuje w dniu wysłania zamówienia elektronicznego. Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków biznesowych bez uprzedniego powiadomienia.

13.5 Sklep internetowy Contraband.zone zabrania sprzedaży napojów alkoholowych i tytoniu osobom poniżej 18 roku życia.

13.6 Dane kontaktowe sprzedawcy: KLEMART TRADING s.r.o. , Zdislavice 191, 25764 Zdislavice, adres e-mail info@contraband.zone

Adres zwrotny:
KLEMART TRADING s.r.o.
Zdislavice 191
25764 Zdislavice

Republika Czeska

 

Skontaktuj się z nami
 
Skontaktuj się z nami
Nie jesteś pewien? Skontaktuj się z nami
E-mail: info@contraband.zone
(ENG, CZE)
 
Facebook
Copyright © pl.contraband.zone by Shop5.cz

© pl.contraband.zone
Potwierdzenie wieku


Kontynuując przeglądanie tej strony, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat !

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych.   Dowiedz się więcej